Skip to content

Święty Józef

190413-0025-kadr

W XXI wieku nie ma wątpliwości, że pewien święty odzyskał pierwszeństwo i stał się już powszechnie uznany jako człowiek znajdujący się najbliżej Boga – tuż po Najświętszej Maryi Pannie. Ten człowiek sprawiedliwy to Józef z Nazaretu, ojciec prawdziwy (nie biologiczny) Jezusa, mąż Maryi i Patron ogólny Kościoła.

Nasza wiara chrześcijańska ze swojej własnej natury potrzebuje pokarmu, czyli wymaga ciągle, by rozum ludzki chciał lepiej poznawać treść objawioną. Już św. Augustyn a później cała scholastyka od św. Anzelma do św. Tomasza z Akwinu powtarza bez przerwy, że fides quaerens intellectum, że wiara szuka zrozumienia. Chcemy lepiej zrozumieć miejsce św. Józefa w dziele zbawienia człowieka, które stanowi Jezus Chrystus. Pragnąc nieco pogłębić postać świętego patriarchy trzeba koniecznie uciec się do Pisma Świętego, gdzie znajdziemy kilka bardzo ważnych zdań związanych z misją i powołaniem Józefa.

Pierwszy fragment pochodzi z Ewangelii św. Mateusza 1, 20-21: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Ten tekst znany jest jako zwiastowanie Anioła dla Józefa i tam możemy znaleźć podstawę teologiczną dla zmiany paradygmatu, czyli odnajdziemy punkt wparcia kolejnych rozważań teologicznych o św. Józefie. Józef, będąc mężem Maryi, został wybrany przez Boga Ojca, by był Ojcem Syna Bożego. Św. Józef jest wielki, ponieważ jest bezpośrednio związany z Chrystusem, z Jego misją zbawienia świata.

Zastanówmy się chwilę zwracając teraz naszą uwagę na Świętą Dziewicę: Najświętsza Maryja Panna jest pierwszym dziełem Boga – primus opus Dei – ponieważ została wybrana po to, by być Matką Boga. Całe rozważanie teologiczne wokół Maryi, cała mariologia, kręci się wokół Chrystusa. Teologowie mówią, że dobra mariologia prowadzi do dobrej teologii chrystologicznej. Rozumiemy lepiej kim jest Jezus Chrystus, jeżeli wiemy, na czym polega rola Maryi i jej Boskie Macierzyństwo. Możemy śmiało powiedzieć, że istnieje takie rozmyślanie i rozważanie teologiczne wokół św. Patriarchy – teologia św. Józefa czy józefologia – i od tego zależy, by mariologia była właściwa, a później chrystologia. Powtórzę jeszcze raz: by lepiej rozumieć Chrystusa, kim On jest i czym jest Jego misja Zbawiciela, trzeba koniecznie lepiej poznać miejsce Marii i Józefa w Boskim planie Wcielenia i Zbawienia człowieka.

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”. Anioł zwiastuje mówiąc po imieniu tak jak do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. W obliczu tego co nadprzyrodzone istnieje naturalna reakcja lęku. To znak dotykania z strony człowieka Boga Wszechmogącego, Rex Tremendae Maiestatis, Króla Mocy Przeraźliwej. A Bóg Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, jest Bogiem bliskim, Miłością ciągle szukającą spotkania.

Nie jest możliwe zaprezentowanie całego bogactwa teologii św. Józefa. Wystarczy tylko powiedzieć, że św. Jan Paweł II ogromnie cenił postać Józefa i napisał Adhortację Apostolską Redemptoris Custos – Powołany na opiekuna Zbawiciela, gdzie można znaleźć prawie wszystkie najważniejsze punkty teologiczne związane ze św. Józefem. Pragnę dodać, że Redemptoris Custos zmienia punkt spojrzenia teologicznego: Józef jest postawiony w relacji bezpośrednio z Chrystusem poprzez jego małżeństwo z Maryją. Józef jest ojcem wobec Jezusa i mężem wobec Najświętszej Maryi Panny. Tak pisze święty Jan Paweł II: 'Jak wynika z tekstów ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa — więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia (por. Rz 8, 28-29) — dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy przez rodzinę”.

Fragment rozdziału „Święty Józef – patron naszych czasów” autorstwa ks. dr. Ignacego Solera,
który ukazał się w opracowaniu zbiorowym pod red. ks dr. Ireneusza Sokalskiego „Święty Józef Nasz Patron”, Szczecin 2019